Oficiální turistický portál města Mariánské Lázně
Právě prohlížíte

Všeobecné obchodní podmínky Online rezervační systém na www.marianskelazne.cz

společnosti Infocentrum Mariánské Lázně s. r.o., se sídlem Hlavní 47/28, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 25208438, DIČ: CZ25208438

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP“) upravují práva a povinnosti společnosti Infocentrum Mariánské Lázně s.r.o. jako provozovatele webových stránek www.marianskelazne.cz (dále jen „Infocentrum nebo také „provozovatel“) a zákazníka (dále také „zadavatel“) jako objednatele prezentačního prostoru v Online rezervačním systému na uvedeném portálu (dále také „ORS“).
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky společnosti Infocentrum Mariánské Lázně s.r.o. objednávající služby na základě platného ceníku, tj. pro fyzické a právnické osoby, které si na uvedeném portálu registrují provozovnu v Katalogu ubytování a zvolí zároveň možnost být součástí Online rezervačního systému. Odsouhlasením VOP se zákazník Infocentra Mariánské Lázně s.r.o. zavazuje dodržovat pravidla v nich stanovená.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách provozovaného portálu (www.marianskelazne.cz). Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat bez souhlasu zákazníka pouze v přiměřeném rozsahu. Provozovatel je v takovém případě povinen poskytnout zákazníkovi nové znění obchodních podmínek v textové podobě s viditelně vyznačenými navrhovanými změnami a určit přiměřenou lhůtu k vyjádření, zdali je zákazník akceptuje. V případě, že se zákazník v určené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s navrhovanými změnami souhlasí. V případě, že zákazník s navrhovanými změnami nesouhlasí, je každá strana oprávněna všeobecné obchodní podmínky vypovědět. V takovém případě činí výpovědní lhůta 3 měsíce, kde výpovědní lhůta začíná od prvního dne následujícího měsíce.
 4. Veškeré vztahy mezi společností Infocentrum Mariánské Lázně s.r.o. a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

II. Definice pojmů

 1. Online rezervační systém je přehled ubytovacích zařízení na portálu www.marianskelazne.cz, který umožňuje přímou online rezervaci ubytování v Mariánských Lázních a okolí. Zařazení do rezervačního systému je zdarma, resp. je přidanou hodnotou prezentace v Katalogu ubytování.
 2. Katalog ubytování je přehled ubytovacích zařízení různého typu zobrazovaný na portálu www.marianskelazne.cz. Prezentace v Katalogu ubytování je placená – ceny dle platného ceníku.

III. Objednávání služeb

 1. Registrace provozovny do Online rezervačního systému probíhá online na internetových stránkách portálu marianskelazne.cz v sekci „Přihlásit se do katalogu“ a je zcela intuitivní. Zadavatel zcela samostatně vyplní požadované údaje a následně si aktivuje záznam na uvedeném portálu v Katalogu ubytování, přičemž si vybere, zda chce být součástí online rezervačního systému. Tím provede objednávku a souhlasí s obchodními podmínkami Online rezervačního systému a obchodními podmínkami Katalogu ubytování.
 2. Prezentace v Online rezervačním systému bez registrace do Katalogu ubytování není možná. Naopak je možné si záznam v Katalogu ubytování kdykoliv upgradovat o registraci do Online rezervačního systému.
 3. Po odeslání údajů s volbou účasti v Online rezervačním systému bude zadavatel kontaktován ze strany provozovatele na kontaktu uvedeném při registraci s nabídkou uzavření smlouvy o poskytování služeb v rámci rezervačního systému.
 4. Zadavatel následně po podpisu smlouvy získá vstupní údaje pro přístup do Dashboard administrace, kde si nastaví pokoje, ceny a další údaje, které chce prezentovat v rámci online rezervačního systému. V Dashboard administraci může zadavatel editovat své nabídky a sledovat stav rezervací. Zadavatel plně zodpovídá za aktuálnost a pravdivost své prezentace.  
 5. V Dashboard administraci najde zadavatel veškeré údaje včetně stažených informací z platební karty zákazníka, kterou by si měl ve vlastním zájmu ověřit a předběžně autorizovat. Za správnost a úplnost informací poskytnutých hostem provozovatel neručí. Je v zájmu zadavatele kontrolovat provedené rezervace co nejčastěji. Pokud se zákazník rozhodl rezervaci stornovat, pak je zadavatel povinen tuto informaci zanést do Dashboard administrace online rezervačního systému. Pokud zadavatel nezanese do administrace příslušné storno, má provozovatel plné právo požadovat provize i u takových rezervací. Provize bude účtována také v případě zpoplatněného zrušení rezervace dle podmínek zveřejněných zadavatelem. Zadavatel se zavazuje, že rezervace provedené v Online rezervačním systému zruší pouze v případě storna ze strany hosta nebo pokud nastanou skutečnosti mající povahu vyšší moci, jež znemožňují plnění závazků stanovených těmito VOP, jako jsou např. ztráta právní způsobilosti, živelní pohroma, změna předmětu podnikání apod.
 6. Host platí ubytování přímo zadavateli a rovněž případné reklamační řízení týkající se ubytování a nabízených služeb probíhá mezi hostem a zadavatelem dle jeho podmínek, které je povinen při zadávání své nabídky ubytování do administrace uvést. Mezi zadavatelem a provozovatelem probíhá pouze vyúčtování provize dle údajů v Dashboard administraci na základě uzavřené smlouvy.
 7. Zadavatel plně odpovídá za to, že pokud si host u něj ubytování rezervuje, je povinen mu ho poskytnout a provozovateli vyplatit za uskutečněné ubytování provizi. Pokud pokoj z jakéhokoliv důvodu není volný, zajistí zadavatel hostu ubytování stejné kvality jinde na vlastní náklady. Porušení těchto podmínek opravňuje provozovatele k okamžitému vypovězení smlouvy a vyjmutí ubytovacího zařízení zadavatele z rezervačního systému provozovatele.
 8. Systém umístění prezentace zadavatele v Online rezervačním portálu provozovatele je automatizovaný. Své umístění může zadavatel ovlivnit volbou placené doplňkové prezentace v Katalogu ubytování dle platného ceníku. Zároveň bere na vědomí, že maximální počet tzv. „topovaných pozic“ je 10 a tyto se náhodně střídají.
 9. V případě zájmu zadavatele o individuální přístup a nastavení podmínek kontaktuje zadavatel provozovatele na kontaktech uvedených ve smlouvě.

IV. Práva a povinnosti provozovatele

 1. Provozovatel je oprávněn dočasně zrušit, přerušit či omezit poskytování služeb při nezbytných přestavbách technického zařízení, při měření či odstraňování poruch, na příkaz orgánů státní správy v době přijetí mimořádných opatření, nebo v důsledku jiného obecného zájmu.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit na portálu marianskelazne.cz údaje, které:
  • Jsou v rozporu s právním řádem České republiky nebo s mezinárodním právem,
  • jsou v rozporu s dobrými mravy, poctivými obchodními zvyklostmi a etickým kodexem reklamy,
  • jsou způsobilá přivodit provozovateli či třetím osobám újmu,
  • svým obsahem neodpovídají zájmům provozovatele,
  • zadavatel má vůči provozovateli závazky po lhůtě jejich splatnosti.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo prezentaci zadavatele odstranit bez náhrady v případě, že zadavatel poruší některou ze shora uvedených podmínek.

 

V. Práva a povinnosti zadavatele

 1. Zadavatel se zavazuje uvádět ve svém záznamu veškeré potřebné údaje pro účely jeho prezentace v ORS na internetovém portálu marianskelazne.cz a přijetím podmínek uděluje provozovateli souhlas s bezplatným užitím těchto podkladů pro účel plnění dle těchto VOP. Zadavatel současně prohlašuje, že k poskytnutým pokladům disponuje autorskými právy.
 2. Zadavatel zcela odpovídá za formální i obsahovou stránku prezentace a její kvalitu, a to včetně jazykových mutací. Je povinen průběžně sledovat aktuálnost zveřejněného sdělení tak, aby tato neohrožovala či neporušovala oprávněné zájmy třetích osob.
 3. Zadavatel může svoji prezentaci na internetovém portálu provozovatele kdykoliv bez dalších podmínek zrušit i bez uvedení důvodu, a to zcela samostatně v administračním rozhraní v sekci „Přihlášení do katalogu“ případně v Dashboard administraci Online rezervačního systému. Zrušení prezentace neopravňuje zadavatele k vymáhání již zaplacené prezentace v Katalogu ubytování zpět na provozovateli.
 4. Prostor na internetovém portálu smí zadavatel používat výhradně k prezentaci své vlastní firmy, a to v souladu s obecně platnými právními předpisy, dobrými mravy a obchodními zvyklostmi.
 5. Zadavatel musí být oprávněn k výkonu veškerých práv potřebných k prezentaci, především práv majetkových a autorských u textů fotografií a loga. Při porušení tohoto požadavku nese zadavatel veškeré negativní důsledky včetně odpovědnosti za náhradu škody takto provozovateli vzniklé.
 6. Zadavatel je povinen používat při administraci svého profilu výchozí měnu pro určení cen pokojů, kterou si zvolil při podpisu smlouvy. V případě změny výchozí měny je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit provozovateli, který výchozí měnu v jeho profilu upraví.

VI. Finanční podmínky

 1. Přihlášení a registrace do Online rezervačního systému je zdarma, resp. je přidanou hodnotou aktivovaného profilu v Katalogu ubytování.
 2. Platbu za prezentaci v Katalogu ubytování na portálu marianskelezne.cz zákazník realizuje převodem na účet po obdržení faktury, kterou mu Provozovatel vystaví po provedené registraci provozovny.
 3. Cena za prezentaci v KF, resp. v ORS, obsahuje také náklady spojené s údržbou systému ve formě roční revize propojení systémů a pravidelné údržby pro zachování plné funkčnosti.
 4. Cena za prezentaci v KF, resp. v ORS, neobsahuje jednorázový poplatek za propojení Online rezervačního systému s externím Channel Managerem hotelu. Tento poplatek bude zákazníkovi naúčtován jednorázově. Ke dni platnosti těchto VOP činí poplatek 1250 Kč za každý jednotlivý hotel.
 5. Provozovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Cena uvedená v ceníku a na www portálu je bez DPH v zákonné výši.
 6. Finanční vyrovnání v rámci Online rezervačního systému probíhá jednou měsíčně formou provize z uskutečněných rezervací dle uzavřené smlouvy mezi provozovatelem a zadavatelem.

VII. Obsah a změny záznamů

 1. Obsahem ani formou nesmí prezentace poškozovat či ohrožovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob, nesmí nabádat k rasové či náboženské diskriminaci, nesmí obsahovat pornografii ve všech formách včetně erotických projevů a v žádném případě nesmí dojít k nekalé soutěži, která se projevuje klamavou reklamou, klamavým označením zboží a služeb, vyvoláním nebezpečí záměny, parazitováním na pověsti podniků, výrobků či služeb, srovnávací reklamou, podplácením, zlehčováním, porušováním obchodního tajemství a ohrožováním zdraví spotřebitelů a životního prostředí (dle Obch. Z., hlava V. oddíl č. II. § 44).
 2. Zadavatel odpovídá za to, že jím dodané podklady nebudou zavirovány či jinak způsobilé internetový portál provozovatele znehodnotit či poškodit, a to pod sankcí vymazání prezentace z internetového portálu a náhrady takto vzniklé škody.
 3. Fotografie a logo firmy musí odpovídat stanoveným rozměrům. Zadavatel odpovídá za technickou i právní bezchybnost prezentace jako celku, a to co do jejího obsahu i formy jednotlivých podkladů, včetně textové části a jejich překladů.

VIII. Doba trvání prezentace

 1. Smlouva na prezentaci v Online rezervačním systému se uzavírá na dobu 24 měsíců s automatickým prodlužováním. Předmět smlouvy však lze plnit pouze v případě, že dojde zároveň k prodloužení prezentace v Katalogu ubytování – viz VOP Katalogu ubytování.
 2. Účast v Online rezervačním systému nevylučuje další možnosti placené prezentace na webovém portálu či v Katalogu ubytování.
 3. Zobrazování a editace prezentace je zcela v kompetenci zadavatele. Prezentaci lze editovat, smazat či zneviditelnit. Za smazání prezentace zadavatelem z důvodu nepozornosti provozovatel neručí a není povinen takto vzniklou škodu zákazníkovi nahradit.
 4. Provozovatel je oprávněn ukončit prezentaci, jestliže zadavatel poruší zásady prezentace stanovené těmito VOP a uzavřenou smlouvou a jestliže ani na písemnou výzvu provozovatele nesjedná nápravu. Provozovatel je dále oprávněn prezentaci jednostranně ukončit v případě, že pozbude způsobilosti internetový portál provozovat.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Registrováním firmy, přidáním provozovny a zapsáním se do Online rezervačního systému zadavatel vyjadřuje souhlas s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami“ prezentace na internetovém portálu www.marianskelazne.cz a zavazuje se tyto akceptovat.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2024. 

©2024 Infocentrum Mariánské Lázně s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Právě prohlížíte
Karlovarský krajŽivý krajCzechtourismKudyznudy
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit