Das offizielle Tourismusportal von Marienbad

Domino Felsen

V roce 1973 byla provedena prohlídka území „Hadcová skalka u Nové Vsi“. Jak se dnes dočteme z tehdejšího zápisu, byla tato lokalita považována za jednu z nejvzácnějších v celém okolí. Lokalita obsahuje velmi hojné zastoupení vzácných a chráněných druhů rostlin (Erica carnea, Chamaebuxus alpestris, Asplenium adulterinum, Asplenium cuneifolium a další) a představuje vůbec nejlépe vyvinuté hadcové společenstvo serpentinového okrsku Slavkovského lesa.

Grunddaten

Kategorie

Naturdenkmal

Höhe über dem Meeresspiegel

719-757 m.n.m.

Abmessung des besonders geschützten Gebiets

6,61 ha (podle porostního vymezení)

Délka hranice

1200 Meter

Geologie

Přírodovědecky jedinečným územím Slavkovského lesa je bezesporu prostor, nacházející se zhruba mezi severním okrajem Mariánských Lázní – Lunaparkem a obcemi Sítiny, Prameny, Mnichov a Nová Ves. Zde se nachází komplex vypreparovaného hadcového skalního masivu, který je převážně porostlý borovým lesem. Hadec (serpentinit) je geologickým vývojem přeměněná hornina, složená vesměs z druhotných křemičitanů železa a hořčíku. Vznikla složením původních olivínů a pyroxenů v žilné vyvřelině.
Vzhledem k chloritickému rázu většiny minerálů má převážně tmavozelenou barvu, místy přerušovanou světlejšími pruhy vláknitého serpentinu. Svým vzhledem je proto přirovnávám k hadí kůži (odtud český název). Jedná se o horninu chudou na živiny a těžko zvětrávající. Půda vzniklá zvětráváním pak obsahuje vysoké procento hořčíku, který společně s jinými prvky vytváří specifický substrát, výrazně ovlivňující vegetační pokryv.

Flora

Na odlesněném hadcovém výchozu s prstencem hadcových borů můžeme pozorovat vegetační kopií rozlehlejší NPP Křížky. Kromě fragmentů vřesovišť s vřesovcem pleťovým (Erica herbacea), zimostrázkem nízkým (Polygaloides chamaebuxus) a prhou horskou (Arnica montana) jsou nejvýznamnějším biotopem skalky se sleziníkem hadcovým (Asplenium cuneifolium), sleziníkem nepravým (Asplenium adulterinum), vratičkou měsíční (Botrychium lunaria) a kriticky ohroženým svízelem sudetským (Galium sudeticum). Zdejší populace rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium) je pro botanika unikátním dokladem vývoje tohoto endemického druhu. Jeho značně morfologicky diferencované mikropopulace navazují na bohaté porosty běžného rožce rolního (Cerastium arvense) pod skalkou.

Fauna

Stejně jako u jiných NPP s hadcovitým podložím se zde vyskytují vzácné druhy hmyzu charakteristické pro reliktní nelesní biotopy. Jedná se o saranče (Stenoborthrus nigromaculatus), dále o motýly otakárka fenyklového (Papilio machaon) a batolce duhového (Apatura iris).

Lesnictví

V rezervaci se setkáme s poměrně mladým hadcovým borem (asociace Asplenio cuneifolii-Pinetum) s typickým podrostem. Na části území dominují výsadby smrku a modřínu. V rámci lesnického využití území budou postupně odstraňovány nepůvodní druhy dřevin a zkvalitňována struktura hadcového boru vypěstovanou autochtonní borovicí.

Nutzung

V nedávné minulosti mělo být území rezervace zahrnuto do plánované obory s intenzívním chovem jelení zvěře, naštěstí záměr nebyl realizován. Asanací náletu byla uvolněna největší nelesní skalka. Rozmanitost biodiverzity na této lokalitě podporuje Správa CHKO šetrnou pastvou koz a ovcí.

Ochranářská opatření

Hlavním cílem se pro Správu CHKO stala bezesporu ochrana kriticky ohrožené hadcové vegetace včetně zvláště chráněných druhů (3 druhy v kategorii kriticky ohrožené, 1 v kategorii silně ohrožené). Jedná se zejména o řízené vyřezávání náletů smrku z hadcových skalek a o extenzívní pastvu nelesní plochy stádem ovcí a koz. Současně je experimentálním narušováním podporováno zmlazování rožce kuříčkolistého.

Karlovarský krajŽivý krajGSTEKudyznudy
Datenschutz- und Cookie-Einstellungen 🍪

The website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By making the following choice, you agree to our privacy policy and cookies.You can change your settings at any time.