Официальный туристический портал города
Вы находитесь здесь

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti KIS Mariánské Lázně s. r.o.,
se sídlem Hlavní 47/28, 353 01 Mariánské Lázně,
IČ: 25208438, DIČ: CZ25208438

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP“) upravují práva a povinnosti společnosti Infocentrum Mariánské Lázně s.r.o. jako provozovatele webových stránek www.marianskelazne.cz (dále jen „Infocentrum nebo také „provozovatel“) a zákazníka (dále také „zadavatel“) jako objednatele inzertního prostoru v Katalogu firem na uvedeném portálu (dále také „KF“).
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky společnosti Infocentrum objednávající služby na základě platného ceníku inzerce, tj. pro fyzické a právnické osoby, které si na uvedeném portálu registrují provozovnu. Odsouhlasením VOP se zákazník Infocentra zavazuje dodržovat pravidla v nich stanovená.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti Infocentrum a na internetových stránkách provozovaného portálu (www.marianskelazne.cz). Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat bez souhlasu zákazníka pouze v přiměřeném rozsahu. Provozovatel je v takovém případě povinen poskytnout zákazníkovi nové znění obchodních podmínek v textové podobě s viditelně vyznačenými navrhovanými změnami a určit přiměřenou lhůtu k vyjádření, zdali je zákazník akceptuje. V případě, že se zákazník v určené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s navrhovanými změnami souhlasí. V případě, že zákazník s navrhovanými změnami nesouhlasí, je každá strana oprávněna všeobecné obchodní podmínky vypovědět. V takovém případě činí výpovědní lhůta 15 dnů.
 4. Veškeré vztahy mezi společností Infocentrum Mariánské Lázně s.r.o. a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

II. Objednávání služeb

 1. Registrace provozovny do KF probíhá online na internetových stránkách portálu marianskelazne.cz v sekci „Přihlásit se do katalogu“ a je zcela intuitivní. Zadavatel zcela samostatně vyplní požadované údaje a následně si aktivuje záznam na uvedeném portálu, čímž provede objednávku a souhlasí s obchodními podmínkami.
 2. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:
  a) Svojí identifikaci, tj. obchodní firmu či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČ, DIČ, kontakt (telefon, fax nebo e-mailovou adresu).
  b) Kategorii v KF, ve které chce svoji provozovnu zobrazovat včetně volby primárních a sekundárních kategorií.
 3. Subjekt bere na vědomí, že se smí přihlásit pouze do relevantních kategorií, které přímo souvisí s jeho předmětem podnikání. V případě, že se přihlásí do jiné kategorie, bere na vědomí, že z ní může být vyřazen, a to v případě, že provozovatel zjistí rozpor s předmětem podnikání a kategorií, do které se zákazník přihlásil. Provozovatel si vyhrazuje právo takovou inzerci nezobrazit bez náhrady, a to i když dojde k zaplacení inzerce.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit přístup do některých částí administračního rozhraní a nezobrazit plný firemní profil i znemožnit editaci firemních profilů, a to včetně u těch zákazníků, kteří budou mít pasivně zřízen firemní profil na portálu marianskelazne.cz, tj. nebudou mít placenou inzerci na portálu marianskelazne.cz. Uvedené neplatí pro subjekty zařazené do nekomerční sekce na portálu marianskelazne.cz. Stejně tak je výlučně na posouzení provozovatele s ohledem na obecnou prospěšnost zařízení pro veřejnost, zda ho zařadí do zmíněné nekomerční sekce na portálu marianskelazne.cz.

III. Práva a povinnosti provozovatele

 1.  Provozovatel je oprávněn dočasně zrušit, přerušit či omezit poskytování služeb při nezbytných přestavbách technického zařízení, při měření či odstraňováním poruch, na příkaz orgánů státní správy v době přijetí mimořádných opatření, nebo v důsledku jiného obecného zájmu.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit na portálu marianskelazne.cz údaje, které:
  a) Jsou v rozporu s právním řádem České republiky nebo s mezinárodním právem, jsou v rozporu s dobrými mravy, poctivými obchodními zvyklostmi a etickým kodexem reklamy,
  b) jsou způsobilá přivodit provozovateli či třetím osobám újmu,
  c) svým obsahem neodpovídají zájmům provozovatele,
  d) zadavatel má vůči provozovateli závazky po lhůtě jejich splatnosti.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo prezentaci zadavatele odstranit bez náhrady v případě, že zadavatel poruší některou ze shora uvedených podmínek.

IV. Práva a povinnosti zadavatele

 1. Zadavatel se zavazuje uvádět ve svém záznamu veškeré potřebné údaje pro účely jeho prezentace v KF na internetovém portálu marianskelazne.cz a přijetím podmínek uděluje provozovateli souhlas s bezplatným užitím těchto podkladů pro účel plnění dle těchto VOP. Zadavatel současně prohlašuje, že k poskytnutým pokladům disponuje autorskými právy.
 2. Zadavatel zcela odpovídá za formální i obsahovou stránku prezentace a její kvalitu. Je povinen průběžně sledovat aktuálnost zveřejněného sdělení tak, aby tato neohrožovala či neporušovala oprávněné zájmy třetích osob.
 3. Zadavatel může svoji prezentaci na internetovém portálu provozovatele kdykoliv bez dalších podmínek zrušit i bez uvedení důvodu a to zcela samostatně v administračním rozhraní v sekci „Přihlášení do katalogu“.
 4. Prostor na internetovém portálu smí zadavatel používat výhradně k prezentaci své vlastní firmy a to v souladu s obecně platnými právními předpisy, dobrými mravy a obchodními zvyklostmi.
 5. Zadavatel musí být oprávněn k výkonu veškerých práv potřebných k prezentaci, především práv majetkových a autorských u textů fotografií a loga. Při porušení tohoto požadavku nese zadavatel veškeré negativní důsledky včetně odpovědnosti za náhradu škody takto provozovateli vzniklé.

 V. Finanční podmínky

 1. Platbu za prezentaci v KF na portálu marianskelezne.cz zákazník realizuje vždy předem přes online platební bránu GoPay společnosti GoPay, s.r.o., dle ceny uvedené na www stránce při výzvě k platbě.
 2. Cena obsahuje také náklady spojené s výše uvedenou platební bránou GoPay.
 3. Provozovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Cena uvedená na www stránce je včetně DPH.
 4. Daňový doklad obdrží zákazník od provozovatele na požádání.

VI. Obsah a změny záznamů

 1. Obsahem ani formou nesmí prezentace poškozovat či ohrožovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob, nesmí nabádat k rasové či náboženské diskriminaci, nesmí obsahovat pornografii ve všech formách včetně erotických projevů a v žádném případě nesmí dojít k nekalé soutěži, která se projevuje klamavou reklamou, klamavým označením zboží a služeb, vyvoláním nebezpečí záměny, parazitováním na pověsti podniků, výrobků či služeb, srovnávací reklamou, podplácením, zlehčováním, porušováním obchodního tajemství a ohrožováním zdraví spotřebitelů a životního prostředí (dle Obch. Z., hlava V. oddíl č. II. § 44).
 2. Zadavatel odpovídá za to, že jím dodané podklady nebudou zavirovány či jinak způsobilé internetový portál provozovatele znehodnotit či poškodit a to pod sankcí vymazání prezentace z internetového portálu a náhrady takto vzniklé škody.
 3. Fotografie a logo firmy musí odpovídat stanoveným rozměrům. Zadavatel odpovídá za technickou i právní bezchybnost prezentace jako celku a to co do jejího obsahu i formy jednotlivých podkladů, včetně textové části a jejich překladů.

VII. Doba trvání prezentace

 1. Doba trvání základní prezentace v KF je určena na 1 rok ode dne, který si zadavatel sám zvolí dle nabídky při registraci provozovny. Prezentace je aktivní od okamžiku, kdy zákazník provede platbu.
 2. Krátce před dnem uplynutí jednoho roku bude zákazník informován o možnosti prodloužení své prezentace o další rok. Pokud této možnosti nevyužije a další období si nezaplatí, prezentace se automaticky vymaže, resp. zruší se její zobrazování v KF na portálu marianskelazne.cz.
 3. Zobrazování a editace prezentace je zcela v kompetenci zákazníka. Prezentaci lze editovat, smazat či zneviditelnit. Za smazání prezentace zákazníkem z důvodu nepozornosti provozovatel neručí a není povinen takto vzniklou škodu zákazníkovi nahradit.
 4. Provozovatel je oprávněn ukončit prezentaci, jestliže zadavatel poruší zásady prezentace stanovené těmito VOP a jestliže ani na písemnou výzvu provozovatele nezjedná nápravu. Provozovatel je dále oprávněn prezentaci jednostranně ukončit v případě, že pozbude způsobilosti internetový portál provozovat.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Registrováním firmy, přidáním provozovny a zapsáním se do Katalogu firem zadavatel vyjadřuje souhlas s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami“ prezentace na internetovém portálu www.marianskelazne.cz a zavazuje se tyto akceptovat.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.8.2016.

 

 

Вы находитесь здесь
Карловарский крайŽivý krajGSTEKudyznudy
Privacy and cookies settings 🍪

The website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By making the following choice, you agree to our privacy policy and cookies.You can change your settings at any time.

Settings